Stadgar för Sveriges Cytodiagnostiker

Antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007 och 2009, 2015.

2015-02-19

Ändamål

 

  § 1

 

Sveriges Cytodiagnostiker är en sammanslutning av medlemmar i Naturvetarna som:

 

 • Avlagt examen inom klinisk cytologi eller studerar/studerat till sådan examen och/eller
 • Förvärvat motsvarande kompetens och/eller
 • Arbetar inom/har yrkesinriktning morfologisk diagnostik.

 

Sveriges Cytodiagnostikers målsättning är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och fackliga intressen samt att verka för

 

att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande

 

att främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde

 

 

Verksamhetsområde

 

§ 2

 

Sveriges Cytodiagnostiker verksamhetsområde omfattas av klinisk cytologisk diagnostik.

 

 

Organisation

 

§ 3

 

Sveriges Cytodiagnostiker utövar sin organisation genom

– årsmötet

– styrelsen

 

 

Rätt till medlemskap

 

§ 4

 

Medlem av Sveriges Cytodiagnostiker skall vara cytodiagnostiker samt medlem i Naturvetarna.

Medlem kan tillhöra mer än en förening.

 

Befintliga medlemmar i Sveriges Cytodiagnostiker innan 1:a januari 2015 är befriade från krav på medlemskap i Naturvetarna.

 

 

Ansökan om medlemskap

 

§ 5

 

Ansökan om medlemskap lämnas till Naturvetarna.

 

 

Medlemsavgift

 

§ 6

 

Föreningen kan ta ut en medlemsavgift efter förbundsstyrelsens godkännande. Medlemsavgiften fastställs på Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte.

 

 

Årsmöten och övriga möten

 

§ 7

 

Sveriges Cytodiagnostiker högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast den 30 juni på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte kan hållas efter kallelse av styrelsen eller om minst en tredjedel av föreningens medlemmar så önskar.

 

Övriga möten skall hållas på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

 

 

§ 8

 

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 14 dagar före mötet.

 

 

§ 9

 

årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:

 

 1. årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
 2. val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar
 3. val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 4. val av rösträknare
 5. godkännande av föredragningslistan
 6. verksamhets- och revisionsberättelse
 7. ansvarsfrihet för styrelsen
 8. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 9. motioner
 10. medlemsavgiftens storlek
 11. val av Sveriges Cytodiagnostiker ordförande och övriga ledamöter
 12. val av två revisorer och två revisorssuppleanter, och beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion
 13. beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val
 14. delegering till styrelsen att – styrelsen själv, revisorerna och valberedningen undantagna – utse ersättare för dem som har valts av årsmötet, men under mandattiden har lämnat sin post
 15. stadgar
 16. behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning

 

 

Motioner

 

§ 10

 

Sveriges Cytodiagnostiker medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 45 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

 

 

Beslut

 

§ 11

 

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst.

 

I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta.

 

Röstningen sker öppet, med vid val slutet, om någon begär det.

 

Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordföranden sakfrågan, men lotten valet.

 

 

Styrelsen

 

§ 12

 

Styrelsen består av, förutom ordföranden, lägst sex och högst åtta ledamöter. Styrelsens mandattid är två år. Ordföranden och tre ordinarie ledamöter väljs det ena året och vice ordföranden och fyra ordinarie ledamöter väljs det andra året.

 

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassaförvaltare, tidnings­redaktör och webbmaster. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

 

 

Styrelsens uppgifter

 

§ 13

 

Det åligger styrelsen att

 

 1. verka i enlighet med Sveriges Cytodiagnostiker syfte och stadgar
 2. förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten
 3. svara för Sveriges Cytodiagnostiker ekonomi
 4. samarbeta med de parter där samarbetsavtal tecknats.
 5. hålla kontakt med lokala representanter och i förekommandefall lokalföreningar

 

 

Firmateckning

 

§ 14

 

Styrelsen utser de personer som skall teckna firman för Sveriges Cytodiagnostiker.

 

 

Revision

 

§ 15

 

Mom 1. På årsmötet väljs två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om revisorerna kan anlita auktoriserad revisor.

 

Mom 2. Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska Sveriges Cytodiagnostiker verksamhet jämte räken-skaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fattade beslut inte strider mot Sveriges Cytodiagnostiker stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna skall iaktta god revisionssed.

 

Mom 3. Sveriges Cytodiagnostiker räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast den 1 februari överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 1 mars.

 

Mom 4. Revisorer har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid Sveriges Cytodiagnostiker årsmöte.

 

 

Stadgar

 

§ 16

 

Sveriges Cytodiagnostiker har att följa föreningens stadgar.

Sveriges Cytodiagnostiker stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

För att beslutet om stadgeändring ska vara giltig måste det godkännas av Naturvetarnas förbundsstyrelse.

 

Utträde

 

§ 17

 

Medlems utträde ur Sveriges Cytodiagnostiker skall anmälas till Naturvetarnas kansli.

 

I de fall där medlem i Sveriges Cytodiagnostiker ej är medlem i Naturvetarna tolkas utebliven betalning av medlemsavgift som utträde ur föreningen.

 

  

Upplösning

 

§ 18

 

Beslut om upplösning av Sveriges Cytodiagnostiker fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

 

För att beslutet om upplösning skall vara giltig måste det godkännas av Naturvetarnas förbundsstyrelse.

 

 

Relation till Naturvetarna

 

§ 19

 

Förening skall iaktta att dess handlande inte skadar Naturvetarna.